Hành Chính Công


Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017 của Thường trực HĐND thành phố  (19/07/2017)
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017 của Lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên  (19/07/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2017 của Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên  (16/05/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2017 của lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên  (07/04/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2017 của Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên  (07/04/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2017 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (07/03/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2017 của Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (17/02/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017 của Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (11/01/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2016 của Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (09/12/2016)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2016 của Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (08/11/2016)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (10/10/2016)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (08/09/2016)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (05/08/2016)
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (30/06/2016)
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (06/06/2016)