Hành Chính Công


Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2017 của Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên  (16/05/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2017 của lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên  (07/04/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2017 của Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên  (07/04/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2017 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (07/03/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2017 của Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (17/02/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017 của Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (11/01/2017)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2016 của Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (09/12/2016)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2016 của Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (08/11/2016)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (10/10/2016)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (08/09/2016)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (05/08/2016)
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (30/06/2016)
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2016 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên  (06/06/2016)
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  (25/05/2016)
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên  (18/05/2016)