Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Thái NguyênNội dung quyết định (Xem chi tiết tại đây)./.