Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2017 của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên



 Xem chi tiết tại đây ./.