Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng

7/3/2017 4:11:19 PM 263

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 29/6/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Tham dự tại điểm cầu thành phố còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên khóa 17; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố; Các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy các thời kỳ nghỉ hưu trên địa bàn thành phố; các đồng chí Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên, Câu lạc bộ hưu trí thành phố; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thành phố; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa 17; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND 27 xã phường trên địa bàn thành phố

Ảnh: Nguồn Internet

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng, gồm 3 Nghị quyết đó là Nghị quyết số 10 - NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 - NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 - NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Trong đó nội dung Nghị quyết khẳng định xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước. Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất. Huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết TW5 khóa XII của Đảng. (Ảnh: Nguồn Internet)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Những quan điểm, những tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các Nghị quyết cần được quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cấp, các ngành và các địa phương.

Sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến toàn quốc, chiều cùng ngày, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị để Triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết Trung ương 5.

Đ/c Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo yêu cầu ngay sau Hội nghị này, cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị của thành phố, các chi đảng bộ trực thuộc cần bám sát nội dung Kế hoạch số 49 - KH/TU, ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của địa phương, đơn vị, tổ chức tuyên truyền học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao, trong nhận thức và hành động. Cùng với việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII của Đảng. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cần tập trung chỉ đạo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2017, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 và nhiệm vụ chính trị năm 2017 đã đề ra...

Việc tổ chức và thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan