Kế hoạch đẩy mạnh phòng trào thi đua "Thực hiện cải cách hành chính" thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2018-2020

3/27/2018 5:00:59 PM 729

 Nội dung kế hoạch: Chi tiết xem tại đây./.