Công bố thông tin về nội dung Khung chính sách tái định cư (RPF), Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) của dự án: "Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên"

6/4/2018 2:57:27 PM 1083

Tin Nổi bật

Tin Liên quan