Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên (từ ngày 02/6/2014 đến ngày 30/6/2014)

6/6/2014 3:25:07 PM 420