Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính của Ban Dân tộc và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6/6/2019 1:45:08 PM 2347