• Thông báo đấu giá tài sản

  07:47:14 Ngày 22/09/2022

  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

  1600
 • Thông báo đấu giá tài sản

  17:08:52 Ngày 11/09/2022

  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

  3054