Thành phố Thái Nguyên phê duyệt Kế hoạch tăng cường năm 2018 dự án "Chương trình đô thị Miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên"

12/28/2017 3:56:11 PM 18913

Kế hoạch tăng cường năm 2018 dự án "Chương trình đô thị Miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tăng cường năm 2018 dự án "Chương trình đô thị Miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên" xem chi tiết tại đây!

Tin Nổi bật

Tin Liên quan