UBND thành phố Thái Nguyên

8/15/2022 11:22:16 AM 22843

UBND thành phố Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Số 10 - Đường Nguyễn Du - phường Trưng Vương - TP. Thái Nguyên

ĐT: 02803.858.962, Fax : 02803.854.998 

 

 LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

 Đ/c Nguyễn Linh


 

 

Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên

 

 

 

  Cơ quan: 3.852.057

Di động: 0913.286.324

 Đ/c Nguyễn Thị Tuyết

 

 

 

Ủy viên BTV Thành ủy -  Phó Chủ tịch UBND TP 

 

Di động: 0912.454.689

Đ/c Nguyễn Văn Tuệ

 

 

 

Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND TP

 

 

 

Di động: 0912.064.961 

Đ/c Phạm Đức Giang

 

 

 

Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

 

 

Đi động: 0968.171.989

 VĂN PHÒNG HĐND&UBND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 

 Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Trần Ngọc Hưng

 

 

 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND TP

 

 

 

Di động: 0915.682.682

Đ/c Nguyễn Thị Hoạt

 

 

Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND . TP

Trưởng Ban Tiếp công dân

 

 

 

 

Di động: 0975.216.888

 

Đ/c Đinh Tiến Trung

 

Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND . TP

 

  Di động: 0912.833.607