Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) phục vụ dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Thành phố Thái Nguyên

15:45:26 Ngày 22/12/2023

UBND Thành phố Thái Nguyên công khai cập nhật Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) phục vụ dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Thành phố Thái Nguyên trên cổng thông tin điện tử thành ...

1446