UBND thành phố Thái Nguyên lấy ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030

15:07:31 Ngày 22/06/2023

UBND thành phố đăng tải nội dung của Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 trên Cổng thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và ...

3199