Công khai văn bản trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

8/19/2021 3:10:34 PM 17352

 
CÔNG KHAI TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
 

STT

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

NGƯỜI KÝ

TỆP VĂN BẢN

 1

 72/TB-UBND

 Về việc kết thúc công khai việc lấy ý kiến và công khai thông tin Quy hoạch sử dụng đất thời ký 2021-2030 thành phố Thái Nguyên

 04/3/2021

 Nguyễn Văn Tuệ

 Xem tại đây

 2

 376/UBND-TNMT

 V/v lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030

 01/02/2021

 Nguyễn Văn Tuệ

 Xem tại đây

 3

 4241/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thái Nguyên

30/12/2019

Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

 4

1190/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thái Nguyên

 28/4/2020

 Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

 5

 1129/QĐ-UBND

Phê duyệt chuyển tiếp và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh

24/4/2020

Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

 6

 865/QĐ-UBND

Phê duyệt chuyển tiếp và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của  thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và Huyện Định Hóa

 31/3/2020

 Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

 7

605/QĐ-UBND

 Phê duyệt chuyển tiếp và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, Thị xã Phổ Yên và Huyện Đồng Hỷ

09/3/2020

 Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

8  4131/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thái Nguyên  30/12/2020 Lê Quang Tiến  Xem tại đây

9

1039/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thái Nguyên

08/4/2021

Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

10

1881/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thái Nguyên

11/6/2021

Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

11

1903/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thái Nguyên

14/6/2021

 Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

12 2757/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030 26/8/2021 Lê Quang Tiến Xem tại đây

 13

2883/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thái Nguyên

14/9/2021

 Lê Quang Tiến

Xem tại đây

 14

 387/QĐ-BTNMT

Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020

 02/3/2022

Lê Minh Ngân

Xem tại đây

15

3794/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thái Nguyên

02/12/2021

 Lê Quang Tiến

Xem tại đây

 16

 4229/QĐ-UBND

Điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Thái Nguyên

 30/12/2021

Lê Quang Tiến

Xem tại đây

 17

1354/QĐ-UBND

Điều chỉnh, chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 22/6/2022

Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

18 1142/TB-TNMT Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 31/8/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
19 1143/TB-TNMT Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 31/8/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
20 1138/TB-TNMT Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 31/8/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
21 1139/TB-TNMT Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 31/8/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
22 1140/TB-TNMT Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 31/8/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
23 1141/TB-TNMT Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 31/8/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
24 1170/TB-TNMT Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 08/9/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
25 1171/TB-TNMT Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 08/9/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
26 1167/TB-TNMT Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 08/9/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
27 1168/TB-TNMT Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 08/9/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
28 1169/TB-TNMT Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 08/9/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
29 1173/TB-TNMT Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 08/9/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
30 1258/TB-TNMT Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 28/9/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
31 1259/TB-TNMT Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 28/9/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
32 1261/TB-TNMT Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 28/9/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
33 1262/TB-TNMT Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 28/9/2022 Đinh Công Ích Xem tại đây
 34 325/TB-TNMT Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 03/10/2022 Đinh Công Ích  Xem tại đây
35 329/TB-TNMT Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 06/10/2022 Đinh Công Ích  Xem tại đây
36 2284/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Thái Nguyên 26/9/2022 Lê Quang Tiến Xem tại đây
37 2429/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Thái Nguyên 07/10/2022 Lê Quang Tiến Xem tại đây
38 3299/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Thái Nguyên 28/12/2022 Lê Quang Tiến Xem tại đây
39 97/NQ-HĐND V/v thông qua danh mục điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 08/12/2022 Phạm Hoàng Sơn Xem tại đây