Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên (DCIDP-TN)

14:19:25 Ngày 30/10/2023

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI THU NHẬP CHO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

1150