Công văn về việc thực hiện Nghi thức Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

08:34:51 Ngày 23/07/2024

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 22/7/2024, UBND thành phố Thái Nguyên ban hành Công văn số 3937/UBND-VHTT về việc thực hiện Nghi thức Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công văn yêu cầu các phòng, ...

58