Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 9 xã thuộc thành phố

5/21/2015 3:45:46 PM 11803

Ngày 30/6/2015, UBND thành phố ký quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của 9 xã thuộc thành phố . Chi tiết cụ thể như sau:

 1. Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên.

 2. Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên

 3. Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên

 4. Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên

 5. Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên

 6. Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên

 7. Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên

 8. Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

 9. Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên

Tin Nổi bật

Tin Liên quan