Công bố quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015)

5/21/2015 3:56:57 PM 15781

Ngày 30/6/2014, UBND thành phố ban hành Thông báo số 432/TB-UBND về việc công bố quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015). Nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông báo số 432/TB-UBND ngày 30/6/2014 của UBND thành phố xem tại đây

2. Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Thái Nguyên, xem tại đây

Tin Nổi bật

Tin Liên quan