Các loại Văn bản Luật

2/4/2021 3:08:43 PM 21863

STT

KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

TỆP VĂN BẢN

1

 45/2019/QH19

Luật Lao động

 20/11/2019

Xem tại đây

 2

 22/2008/QH12

Luật Cán bộ, Công chức

13/11/2008

Xem tại đây

 3

 36/2018/QH14

Luật phòng, chống tham nhũng

20/11/2018

Xem tại đây

 4

77/QH13

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

19/06/2015

Xem tại đây

 5

43/2019/QH14

Luật Giáo dục

14/06/2019

 Xem tại đây

 6

18/2021/NQ-HĐND

Quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ , công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan,tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên

 10/12/2021

 Xem tại đây

 7

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 10

 

 

 

 

 11

 

 

 

 

 12

 

 

 

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan