Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2017 của Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên Xem chi tiết tại đây:upload/news/2017/05/2156/file/176446_2_135593.PDF