Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017 của Thường trực HĐND thành phố



 Xem chi tiết tại đây./.