Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

07:39:24 Ngày 13/01/2015

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước, tinh thần, thái độ, trách nhiệm và đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công ...

536