Công khai văn bản trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

8/19/2021 3:10:34 PM 711

 
CÔNG KHAI TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
 

STT

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

NGƯỜI KÝ

TỆP VĂN BẢN

 1

 72/TB-UBND

 Về việc kết thúc công khai việc lấy ý kiến và công khai thông tin Quy hoạch sử dụng đất thời ký 2021-2030 thành phố Thái Nguyên

 04/3/2021

 Nguyễn Văn Tuệ

 Xem tại đây

 2

 376/UBND-TNMT

 V/v lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030

 01/02/2021

 Nguyễn Văn Tuệ

 Xem tại đây

 3

 4241/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thái Nguyên

30/12/2019

Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

 4

1190/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thái Nguyên

 28/4/2020

 Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

 5

 1129/QĐ-UBND

Phê duyệt chuyển tiếp và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh

24/4/2020

Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

 6

 865/QĐ-UBND

Phê duyệt chuyển tiếp và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của  thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và Huyện Định Hóa

 31/3/2020

 Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

 7

605/QĐ-UBND

 Phê duyệt chuyển tiếp và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, Thị xã Phổ Yên và Huyện Đồng Hỷ

09/3/2020

 Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

8

1039/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thái Nguyên

08/4/2021

Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

9

1881/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thái Nguyên

11/6/2021

Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

10

1903/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thái Nguyên

14/6/2021

 Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

11

 4131/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thái Nguyên

 30/12/2020

Lê Quang Tiến

 Xem tại đây

 12

2883/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thái Nguyên

14/9/2021

 Lê Quang Tiến

Xem tại đây