Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Bộ đơn giá "Đăng ký cấp giấy chứng nhận" trên địa bàn tỉnh

16:19:22 Ngày 10/01/2018

UBND thành phố đăng tải Quyết định phê duyệt Bộ đơn giá "Đăng ký cấp giấy chứng nhận" trên địa bàn tỉnh

1008