Công bố thông tin về nội dung Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) của dự án "Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên

12/8/2017 2:12:48 PM 16603

Công bố thông tin về nội dung Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) của dự án "Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên" Xem chi tiết tại đây

Tóm tắt Kế hoạch hành động tái định cư dự án "Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên" Xem chi tiết tại đây

Khung chính sách tái định cư dự án "Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên" Xem chi tiết tại đây

Tin Nổi bật

Tin Liên quan