Các loại Văn bản Luật

2/4/2021 3:08:43 PM 6889

Luật Lao động số 45/2019/QH19 ngày 20/11/2019. (Chi tiết)

Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008. (Chi tiết)

Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018. (Chi tiết)

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/QH13 ngày 19/06/2015. (Chi tiết)

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/06/2019. (Chi tiết)

Tin Nổi bật

Tin Liên quan