Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên trên địa bàn xã Linh Sơn; phường Túc Duyên

8/4/2021 3:41:23 PM 938

  Dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực, thành phố Thái Nguyên vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 03/4/2018, giai đoạn 1 triển khai 06 hạng mục dự án và được thực hiện từ năm 2020, trong đó có địa bàn xã Linh Sơn và phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. 

      Trên địa bàn xã Linh Sơn thực hiện 02 hạng mục dự án: Dự án nâng cấp khu dân cư Đồng Bẩm - Hạng mục cầu Mo Linh 2, Dự án xây dựng đường Huống Thượng - Chùa Hang; địa bàn phường Túc Duyên có hạng mục công trình: Xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng. Hiện nay tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện các hạng mục dự án chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, một số chủ sử dụng đất trong quy hoạch dự án chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền, chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, lý do đề nghị bồi thường giàn sắt lắp dựng trên đất nông nghiệp, một số hộ thắc mắc về diện tích đất…

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, ngày 10/6/2021 và ngày 30/8/2021, đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng với lãnh đạocác phòng, ban, ngành của thành phố tổ chức Hội nghị làm việc với Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Linh Sơn, phường Túc Duyên để nghe các đơn vị báo cáo tiến độ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện các hạng mục thuộc dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên (địa bàn xã Linh Sơn, phường Túc Duyên).

Tại Hội nghị sau khi nghe Lãnh đạo UBND thành phố,các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố, Trung tâm phát triển quỹ và Đảng ủy xã Linh Sơn, phường Túc Duyên báo cáo tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,giải phóng mặt bằng, những tồn tại, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị. Đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy đã kết luận giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng nội dung và yêu cầu các đơn vị cam kết về thời gian thực hiện.

Đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Túc Duyên.

Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và các phòng, ban liên quan của thành phố chủ động phối hợp với UBND xã Linh Sơn, UBND phường Túc Duyên thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng các hạng mục dự án theo đúng quy định và đảm bảo đúng tiến độ đề ra.Đề nghị Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy, Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt xã Linh Sơn, phường Túc Duyên, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, phường Túc Duyênxây dựng kế hoạch chi tiết, phân giao nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy và các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến từng hộ gia đình, cá nhân tuyên truyền, vận động, thuyết phục chấp hành chính sách thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước về đất đai, xây dựng, các quy định về thực hiện dự án, công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB, bàn giao đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục của dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thuộc địa bàn quản lý.

 

 Nguồn: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tin Nổi bật

Tin Liên quan