Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

9/21/2021 4:09:21 PM 263

 Xem chi tiết tại đây:

http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn/uploads/Contents/vblienthong/2021/07/30/1410307_925136.pdf