Thành ủy Thái Nguyên

2/14/2014 5:11:45 PM 12160

Thành ủy

THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 27 Đường Nha Trang – thành phố Thái Nguyên
Điện thoại Văn thư: 02803.855.541
Fax: 02803.653.981
 THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại

Đ/c Đoàn Thị Hảo
 
 
 Ủy viên BTV Tỉnh ủy
Bí thư Thành ủy Thái Nguyên
 
 
Cơ quan:
Di động: 0973.619.699
 

Đ/c Phan Mạnh Cường
 
Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy -
Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên
 
 Cơ quan: 3.852.057
Di động: 0912.735.380

 
Đ/c Nguyễn Thanh Bình

 

 

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên

 
 
Cơ quan: 3.855.768
Di động: 0904.000.899
 
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG  
BAN TUYÊN GIÁO
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại

Đ/c Hà Huy Hoàng
 
  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên

 
Cơ quan: 02083.855.821

Di động: 0986.519.003

 

Đ/c Ngô Thị Thanh Nhàn

 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

 
Cơ quan:
Di động: 0944.726.848
Đ/c Bùi Xuân Chiến

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

Cơ quan:

Di động:

 
BAN TỔ CHỨC
 
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
Đ/c Nguyễn Thị Tuyết
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy -
Trưởng Ban Tổ chức
Cơ quan: 3.856.206
Di động: 0912.454.689
 
Đ/c Ngô Thủy
 Thành ủy viên
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức
Cơ quan: 
Di động: 0915.985.333

 

Đ/c Nguyễn Thị Hường

 

Phó Trưởng Ban Tổ chức

Cơ quan: 
Di động: 0919.868.139
 
ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY
 
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh
 
  
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy –
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
 
  
Cơ quan: 3.855.441
Di động: 0913.567.977

 

Đ/c Trần Trung Tuyến

 
Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
Cơ quan: 
Di động: 
 
BAN DÂN VẬN
 
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu
 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy -
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố

 
 

Di động: 0357.097.668

 

 
Đ/c
 Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận
Cơ quan:
Di động:
 
VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
 
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
Đ/c Phạm Thị Lý
Thành ủy viên
Chánh Văn phòng
Cơ quan: 3.656.589
Di động: 0912.143.702

 

Đ/c Phạm Đức Giang

 

Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 
Di động: 0968.171.989
    
Ban Biên tập