Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính các cấp tỉnh Thái Nguyên

6/6/2019 1:44:48 PM 1785