Thông tin về việc thu hồi đất tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

9/8/2019 11:29:05 AM 10456

     Thông tin về việc thu hồi đất tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

     Về nội dung thông tin thu hồi đất phục vụ Tái định canh cho Trạm chuyển giao kỹ thuật giống cây trồng nông lâm nghiệp đã không được thực hiện theo đúng chủ trương phê duyệt ban đầu của UBND tỉnh Thái Nguyên. UBND thành phố Thái Nguyên khẳng định việc thu hồi đất tại phường Túc Duyên theo đúng quy định của pháp luật.

     UBND thành phố Thái Nguyên thông tin cụ thể như sau:

     Thực hiện Thông báo số 1782–TB/TU ngày 03/6/2015 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc điều chỉnh đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên (Trong đó giữ nguyên vị trí xây dựng Trạm chuyển giao kỹ thuật giống cây trồng nông lâm nghiệp tại phường Gia Sàng).

     Ngày 24/3/2016 UBND tỉnh ban hành văn bản số 822/UBND-KTN về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết khu đất quy hoạch tái định cư Trung tâm Giống cây trồng thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại khu dân cư phường Túc Duyên. Ngày 14/4/2016, sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị với các sở ban ngành của tỉnh. Hội nghị thống nhất như sau:

     Đối với khu đất hiện nay Trung tâm Giống cây trồng đang sử dụng tại phường Gia Sàng, thực hiện theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng (đã phê duyệt giữ nguyên vị trí xây dựng Trạm chuyển giao kỹ thuật giống cây trồng nông lâm nghiệp tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên); Đối với khu đất dự kiến tái định cư Trung tâm Giống cây trồng tại khu dân cư phường Túc Duyên hiện nay dự án đã GPMB và san lấp, chưa có quyết định giao đất của UBND tỉnh, thống nhất giao cho UBND thành phố Thái Nguyên quản lý.

     Với nội dung nêu trên, vị trí khu đất để tái định cư Trung tâm Giống cây trồng có diện tích 4.624,0 m2 tại khu dân cư phường Túc Duyên không còn nhu cầu sử dụng và để quản lý sử dụng đất có hiệu quả, đối chiếu với quy hoạch được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 thuộc đất ở chia lô (thửa đất số 1078, tờ bản đồ địa chính số 12, phường Túc Duyên). Vì vậy ngày 13/6/2016, sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 283/TTr-STNMT về việc đề nghị UBND tỉnh phê duyệt giá đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất.

     Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1078, tờ bản đồ địa chính số 12, phường Túc Duyên và giao cho UBND thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành. UBND thành phố Thái Nguyên đã bàn giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh (nay là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh) tổ chức đấu giá thửa đất số 1078, tờ bản đồ địa chính số 12, phường Túc Duyên theo quy định của pháp luật.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố

Tin Nổi bật

Tin Liên quan